08/13/2015 - 21:39

Nội dung đang được cập nhật...

 

Tên lớp Lịch học Thời gian Ghi chú
Tiếng Nhật 3-5-7 19:45 - 21:30 Phòng A2
Kỹ năng giao tiếp 3-5-7 18:00 - 19:30 Phòng A3
Đào tạo quy trình 2-4-6 18:00 - 19:30

Phòng A4, có máy chiếu

Lớp A 2-4-6 18:00 - 19:30

Phòng A5, Giảng viên người Nhật

Lớp B 2-4-6 18:00 - 19:30

Phòng A5, Giảng viên người Nhật

Lớp C 3-5-7 18:00 - 19:30

Phòng A5, Giảng viên người Nhật

Lớp D 3-5-7 18:00 - 19:30

Phòng A5, Giảng viên người Nhật

Lớp E 2-4-6 19:45 - 21:15  
Lớp F 2-4-6 18:15 - 19:45

Phòng A5, Giảng viên người Nhật

Lớp G 2-4-6 19:45 - 21:15

Phòng A5, Giảng viên người Nhật

Lớp H 3-5-7 19:45 - 21:30

Phòng A5, Giảng viên người Nhật